Previous Page         Next Page

Caarte No. 11 || Chart number 11: Description of the sea coasts between Cabo de Sao Vicente and the Strait of Gibraltar including the coasts of Algarve, Condado, and Andalusia. (folded)

↑ Parent: Het Licht der Zee-vaert : daerinne claerlck beschreven ende afgebeeldet werden, alle de Custen ende Havenen, vande Westersche, Noordsche, Oostersche ende Middelandsche Zee'n. Oock van vele Landen, Eylanden ende plaetsen van Guinea, Brasilien, Oost ende West-Indien Ut de alderbeste Zeebeschryvers gheschriften (als Lucas Iansz. wage-naer ende meer andere) eensdeels vergadert: maer uyt vele ervarene Zeevaerders schriften ende mondtlcke verclaringhen van alle verlopen ghebetert, ende met nieuwe beschrvinghen ende Caerten seer vermeerdert ... Door Willem Ianz Zoon

Collection: Osher Collection

Name: Caarte No. 11 || Chart number 11: Description of the sea coasts between Cabo de Sao Vicente and the Strait of Gibraltar including the coasts of Algarve, Condado, and Andalusia. (folded)

Barcode:

Image Number:

Permanent URL: