Previous Page         Next Page

Caarte No. 23 || Chart number 23: Sea chart of the Baelt, representing the eastern shores of Jutland, the location of the Melver Sound and Weder Sound, with all the islands and gulfs, dry lands, sandbars, and their dangers.


↑ Parent: Het Licht der Zee-vaert : daerinne claerlck beschreven ende afgebeeldet werden, alle de Custen ende Havenen, vande Westersche, Noordsche, Oostersche ende Middelandsche Zee'n. Oock van vele Landen, Eylanden ende plaetsen van Guinea, Brasilien, Oost ende West-Indien Ut de alderbeste Zeebeschryvers gheschriften (als Lucas Iansz. wage-naer ende meer andere) eensdeels vergadert: maer uyt vele ervarene Zeevaerders schriften ende mondtlcke verclaringhen van alle verlopen ghebetert, ende met nieuwe beschrvinghen ende Caerten seer vermeerdert ... Door Willem Ianz Zoon

Collection: Osher Collection

Name: Caarte No. 23 || Chart number 23: Sea chart of the Baelt, representing the eastern shores of Jutland, the location of the Melver Sound and Weder Sound, with all the islands and gulfs, dry lands, sandbars, and their dangers.

Barcode:

Image Number:

Creator:

Date Created:

Date Published:

Language:

Region Depicted:

Subjects:

Permanent URL: